Tin tức

Quảng Ngãi: Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa

  Thứ tư, 21/08/2019

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới quản lý hành chính huyện Tư Nghĩa với tổng diện tích đất tự nhiên 205,4967 km², có 15 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 02 thị trấn: La Hà, Sông Vệ và 13 xã: Nghĩa Lâm, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ, Nghĩa Sơn, Nghĩa Thọ, Nghĩa Hòa, Nghĩa Điền, Nghĩa Thương, Nghĩa Trung, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Phương và Nghĩa Mỹ.

Quan điểm quy hoạch xây dựng vùng huyện phải đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Định hướng phát triển mạng lưới các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ, khu dân cư phù hợp với sự phân bổ các vùng kinh tế phù hợp với khả năng phát triển; đảm bảo kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đồng thời gắn liền với bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa.

Tập trung đầu tư phát triển các đô thị, cụm công nghiệp, khu du lịch - dịch vụ nhằm tạo động lực thúc đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn trong toàn huyện.

Dự báo đô thị hóa và dân số đô thị: Đến năm 2020 dân số đô thị trên địa bàn toàn huyện dự báo khoảng 21.000 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 15%. Đến năm 2030, dân số đô thị trên địa bàn toàn huyện dự báo khoảng 41.211 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 21,12%.

Dự báo đất xây dựng đô thị: Đến năm 2020: Tổng diện tích đất xây dựng đô thị toàn huyện dự báo khoảng 315ha (chiếm 1,53% tổng diện tích toàn huyện), với chỉ tiêu trung bình khoảng 152 m²/người. Năm 2030: Tổng diện tích đất xây dựng đô thị toàn huyện dự báo khoảng 453ha (chiếm 2,2% tổng diện tích toàn huyện), với chỉ tiêu trung bình khoảng 110 m²/người.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

Những tin liên quan