Dự án

Quảng Ngãi chi hơn 300 tỷ đồng vốn từ ngân sách Trung ương thực hiện các dự án

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định phân khai khoảng 106 tỷ đồng kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2019 từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, để hoàn trả các khoản tạm ứng, ứng trước đối với một số dự án do Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các khu công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ TĐC 33,1 tỷ đồng; dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các Khu dân cư (KDC) trong KTT Dung Quất 20 tỷ đồng; dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án Tycoons và Doosan (giai đoạn 1) 12 tỷ đồng; dự án Xây dựng các tuyến đường trục KCN Dung Quất phía Đông (giai đoạn 2) 14,7 tỷ đồng; dự án Bồi thường hỗ trợ các dự án trong KKT Dung Quất 6,9 tỷ đồng; dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ TĐC 19,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định giao hơn 217 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2019 (đợt 2) để thực hiện các dự án: Tuyến đường trục liên cảng Dung Quất 1 thuộc Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển 30 tỷ đồng; dự án Cầu Cửa Đại 150 tỷ đồng; dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi 37,6 tỷ đồng.

Căn cứ kế hoạch vốn được giao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra các đơn vị triển khai thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2019, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về việc sử dụng ngân sách Nhà nước trong đầu tư phát triển.

Nguồn: baoxaydung.com.vn